Nasza oferta:

Firma Planeta Ekologii pozyskała w czerwcu 2014 r. dotację na projekt CSR o łącznej wartości 37 375 zł, w ramach konkursu pt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.Realizacja projektu pozwoli na rozwój firmy Planeta Ekologii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakupione wyposażenie wpłynie na zwiększenie efektywności materiałowej i surowcowej procesu produkcji i logistyki. W ramach projektu zostanie opracowana strategia CSR oraz zostaną przeprowadzenie badania w zakresie bezpieczeństwa żywności pod kątem ekologicznym. 

Firma Planeta Ekologii nie jest nastawiona tylko na maksymalizację zysku, ale jest zdeterminowana na działalność długoterminową. Firma od początku swej działalności uwzględnia oczekiwania i interesy pracowników i społeczności lokalnej, dbając przy tym w szczególny sposób o środowisko naturalne.
 
Doświadczenie firmy w zakresie CSR w obszarze relacje z personelem przedsiębiorstwa o raz w obszarze zaangażowanie społeczne:
Firma Planeta Ekologii w szczególny sposób odnosi się do kwestii pracowniczych i społecznych. Jest zakładem pracy chronionej, który zatrudnia osoby niepełnosprawne czyli osoby narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne w dostępie do pracy zarobkowej. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społecznego-gospodarczego w regionie, ponieważ podobnie jak dla osób pełnosprawnych, tak jak i dla osób niepełnosprawnych praca zawodowa stanowi źródło utrzymania oraz stwarza warunki do samorealizacji. Firma docenia swoich pracowników i stwarza im możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych i przeprowadzanych zmianach. Ponadto, w firmie są stworzone specjalne warunki pracy. Obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bhp, uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Poza tym, jest zapewniona pracownikom doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
 
Doświadczenie firmy w obszarze środowisko naturalne:
Województwo warmińsko-mazurskie jest obszarem o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. Praktycznie cały obszar województwa należy do rejonu Zielonych Płuc Polski - a więc terenu o unikatowych walorach przyrodniczych. Poza tym, około 50% obszaru jest objęte różnymi formami ochrony przyrody (obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody). W konsekwencji, firma Planeta Ekologii, ze szczególną uwagą odnosi się do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Planeta Ekologii ma wysoką świadomość prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
Od 2008 r. firma Planeta Ekologii posiada certyfikat ekologiczności wydany przez jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym SGS Polska Pl-Eko10, który jest co roku uaktualniany poprzez zapowiedziane i niezapowiedziane kontrole. Aktualny certyfikat ma numer 3/2013/Agri i obowiązuje do 31.05.2014 na wyroby, takie jak: spody duże i małe, bułka tarta, ciastka amerykańskie owsiane, ciastka domowe i panierka. Od 10 stycznia 2010 r. firma ma zawartą umowę licencyjną nr UL 53/2010 na używanie gwarantowanego znaku towarowego Zielone Płuca Polski z Fundacją Zielone Płuca Polski. Wyroby firmy Planeta ekologii produkowane są z najlepszych surowców, w najbardziej czystym ekologicznie rejonie Polski - regionie Zielonych Płuc Polski.
 
 

 

 

tworzenie stron www